همکاری علمی

    رسانه تخصصی بهداشت دهان و دندان میناتیس از دندانپزشکان و دیگر صاحب نظران حوزه بهداشت دعوت می کند تا با ارائه مطالب

 مقالات و هرنوع محتوای علمی و کاربردی با موضوع های مرتبط با سلامت  و بهداشت دهان و دندان درارتقاء سطح کیفی سایت ، مارایاری دهند. 

برای این کار خواهشمند است مطالب خودرا به آدرس article@minateeth.com ارسال فرمایید.تمام این مقالات بامشخصات کامل

نویسنده و لینک به سایت مبدا منتشر شده و حقوق قانونی ( copyright ) رعایت می گردد.

                                                                                                                                                                                                   بااحترام

                                                                                                                                                                                                  واحدعلمی