تعرفه تبلیغات در سایت

تعرفه تبلیغات در سایت میناتیس به مدت یک ماه به شرح ذیل میباشد:

 

* جهت هماهنگی برای قراردادن تبلیغ خود با شماره 32235457-026 تماس بگیرید.تصاویر خودرا به آدرس info@minateeth.com ارسال نمایید.